Văn phòng Hồ Chí Minh đã được chuyển sang địa chỉ mới: tòa nhà Tân Bình, Số 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tel: +84 (0)28 3844 8686 (Số cũ, không thay đổi)