2014 – 2015

Hồ bơi Hà Nội, 2014
Hà Nội
h3
Đồng Tháp
h1
Phòng xông hơi khô - Quận 1, HCM
h2
Phòng xông hơi ướt - Quận 1, HCM
160216 My Linh 2 (cut and logo)
Biên Hòa