Sora Gardens
Bình Dương

Hồ xả tràn 360 m3 trên tầng 4, có khu vực cho trẻ em, hệ thống định lượng hóa chất tự động, đèn halogen, lát gạch gốm mosaic