2004 – 2005

Hồ bơi Tân Bình, 2004
Quận Tân Bình, TP.HCM
Hồ bơi quận 2, 2005
Quận 2, TP. HCM
hồ bơi quận Bình Thạnh, 2005
Quận Bình Thạnh, TP. HCM
Hồbơi quận 2, 2005 (2)
Quận 2, TP. HCM