The Rose Apple
Siem Reap

Hồ bơi 85 m3, do đại lý thi công