Hồ Bơi Công Cộng

Đặc biệt với hồ bơi công cộng, chất lượng nước của hồ bơi rất quan trọng. Hệ thống nước xả tràn là bắt buộc đối với các hồ sử dụng nhiều như hồ bơi công cộng ở khách sạn, trường học, khu dân cư.